ಸುದ್ದಿಯ ‘ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ’ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಮುಟ್ಲು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ

Sunday, July 17th, 2016 | sulliaeditor | no responses ವೀಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.. ಕಲ್ಲುಮುಟ್ಲು- “ಸುದ್ದಿ”ಯಿಂದ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ -1ಮುಂದೆ ಓದಿ