ಕೇರ್ಪಳ ಮತ್ತು ಭಸ್ಮಡ್ಕ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನ

Sunday, August 28th, 2016 | sulliaeditor | no responses ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು… ಮುಂದೆ ಓದಿ