ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೂ ನೌಕೆ!

Thursday, September 22nd, 2016 | sulliaeditor | no responses ದೇಶದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಗೆ ಇಂಧನ ಬೇಕೆ? ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ… ಮುಂದೆ ಓದಿ